Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Borzychy

W sierpniu 2009 roku powstało, z inicjatywy kilkorga mieszkańców, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Borzychy.

Na walnym zebraniu wybrano pierwszy Zarząd Stowarzyszenia, w jego skład wchodzili:

  • Jan Kmiołek – Prezes
  • Barbara Góral – Wiceprezes (sekretarz)
  • Lidia Jaśkowiak – Wiceprezes (skarbnik)
  • Barbara Piotrowska – Członek
  • Ewa Kocon – Członek
  • Anna Końsko – Członek
  • Wojciech Wyszogrodzki – Członek

Powołano także Komisję Rewizyjną, której Przewodniczącym został Eugeniusz Sulich, a członkami Zofia Kuryłek i Hanna Panufnik.

Stowarzyszenie stawia sobie różnorakie cele, m.in.:

– kultywowanie i rozwijanie regionalnych tradycji kulturalnych, twórczości ludowej i folkloru
– organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych, sportowych oraz wycieczek krajoznawczych
– dbałość o zachowanie dóbr kultu religijnego i miejsc pamięci narodowej
– urządzenie placu zabaw i innych obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych służących do użytku publicznego
– promowanie regionalnych produktów żywnościowych
– promowanie regionalnych walorów turystycznych przez rozwój agroturystyki
– wspieranie inicjatyw rozwoju rolnictwa ekologicznego i promowanie produktów ekologicznych
– organizowanie szkoleń, zebrań, odczytów i konkursów
– adaptację, remonty oraz wyposażenie obiektów kulturalnych

Stowarzyszenie skutecznie starało się o pozyskanie środków unijnych na działalność statutową i uzyskało pomoc finansową na urządzenie placu zabaw dla dzieci (dotacja w kwocie 13.977 zł do realizacji w maju 2010), a także na organizację imprezy promocyjnej wsi Borzychy w czerwcu 2010 (dotacja w wysokości 8593 zł).

Przyznane środki stanowiązaledwie 70% planowanych kosztów, dlatego na realizację powyższych zamierzeń Stowarzyszenie musi zgromadzić dodatkowo własne środki w wysokości 9500 zł.

Władze Stowarzyszenia zwracają się z gorącą prośbą do wszystkich mieszkańców i miłośników Borzych o wsparcie finansowe.

Wpłat można dokonywać do Skarbnika Stowarzyszenia – pani Lidii Jaśkowiak, a także bezpośrednio na konto Stowarzyszenia:

21 9236 0008 0013 4301 2000 0010
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Borzychy
Borzychy, ul. Podlaska 50
07-100 Węgrów

KRS: 0000334324
REGON: 141967879